สถานที่จัดงาน

TK Forum 2015
“Library Futures: Challenges and Trends”
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
99 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร +66 (0) 2655 5555
แฟกซ์ +66 (0) 2655 7555
อีเมล arnoma@arnoma.com