กำหนดการ
TK Forum 2015 “Library Futures: Challenges and Trends”
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ
8.30-9.00 น.
9.00-9.30 น.

9.30-10.45 น.10.45-11.00 น.
11.00-12.15 น.


12.15-13.45 น.
13.45-15.00 น.


15.00-15.15 น.
15.15-16.45 น.


16.45-17.00 น.
​ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม :
- กล่าวต้อนรับและรายงาน
โดย​ นายอารยะ มาอินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รักษาการรองผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
- กล่าวเปิดงาน
โดย​ นายคณิศ แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
- ผู้บริหาร สบร. และวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกัน
- วีดิทัศน์
การบรรยาย เรื่อง "Futures and the Library: emerging issues, scenarios and visions of the changing library"
โดย Sohail Inayatullah , Tamkang University, Taiwan and University of the Sunshine Coast, Australia
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่อง “Challenges in transforming libraries from collection centered to user centered organisations”
โดย​ ​Jens Thorhauge, Independent Senior Adviser and Consultant, Denmark
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยาย เรื่อง “Manchester Libraries - Transformation and Renewal”
โดย ​​Neil MacInnes, Strategic Lead - Libraries, Information and Archives, Manchester City Council, UK
พักรับประทานอาหารว่าง
การเสวนา เรื่อง “Learning Space, Community Space, Maker Space แนวโน้มสู่ห้องสมุดอนาคต” โดย
- พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ทิฐินันท์ โชตินันทน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแบรนด์เอไอเอส
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ภัทรพร โพธิ์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง Maker Zoo
ซักถามและแลกเปลี่ยน
สรุปและปิดการประชุม

* กำหนดการและวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้